Het milieu in Nederland staat onder grote druk

Het milieu in Nederland staat onder grote druk door de jaarlijkse uitstoot van onder meer stikstofoxiden, kooldioxide en ammoniak. Deze stoffen zorgen ervoor dat de natuur wordt aangetast en dat ons land de klimaatdoelen van Parijs moeilijk kan halen.

Omdat Nederland een dicht bevolkt land is waar wonen, industrie, veeteelt, landbouw en recreatie op een zeer kleine oppervlakte plaatsvindt, is het ontzettend lastig om te voorkomen dat de natuur teveel wordt aangetast.

De overheid probeert met tal van maatregelen die uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Deze maatregelen zijn uiterst kostbaar en hebben veel impact op het leven miljoenen Nederlanders. Helaas is de positieve invloed op het milieu en klimaat vooralsnog relatief beperkt.

De veeteelt draagt in belangrijke mate bij aan de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals blijkt uit de onderstaande figuren.1

Grafiek

1 Bron: factsheet emissies en depositie van stikstof in Nederland, TNO, oktober 2019

In 2017 stootte Nederland ongeveer 132 miljoen kilo ammoniak en 242 miljoen kilo stikstofoxide uit. Omgerekend is dat 109 miljoen kilo aan stikstof uit ammoniak (zestig procent van de totale uitstoot) en 74 miljoen kilo ammoniak uit N uit stikstofoxide (veertig procent van de totale uitstoot). In totaal gaat het om 183 miljoen kilo aan ammoniak. Het linker cirkeldiagram laat zien dat ammoniak voor het overgrote deel uit de mestproductie in de landbouw komt, waarbij runderen (49 procent) en varkens (vijftien procent) de grootste bijdrage leveren. Omgerekend naar de totale bijdrage is dat 53 miljoen kilo ammoniak (29 procent) afkomstig van runderen en zestien miljoen kilo (negen procent) van varkens.

Met de innovatie van Dutch Farmer Solutions heeft de veeteeltsector een oplossing in handen waarmee de uitstoot van schadelijke stoffen tot wel 95 procent kan worden teruggedrongen. In Spanje hebben we een revolutionaire biologische mestverwerkingsinstallatie als proef gebouwd. Na twee jaar lang te hebben getest zijn de volgende resultaten geboekt:

  • Vermindering uitstoot stikstof : > 90 procent
  • Vermindering uitstoot CO2 : > 95 procent
  • Vermindering ammoniak : > 90 procent

De Nederlandse landbouw telt ongeveer 15.500 veehouderijen met runderen en circa 4.100 boerenbedrijven met varkens. Samen stoten deze 69 miljoen kilo aan stikstof uit in de vorm van ammoniak. Als bij twintig procent van deze boeren de mestverwerkingsinstallatie van Dutch Farmers Solutions wordt neergezet, zal de jaarlijkse uitstoot van ammoniak met zeker 27 miljoen kilo afnemen. Dat is ongeveer vijftien procent van de jaarlijkse stikstofemissie in Nederland.

De maatregel om de maximumsnelheid van 130 kilometer per uur naar honderd kilometer per uur te laten gaan, levert een vermindering van 0,13 procent aan stikstofdepositie in Nederland op. Dit staat gelijk aan veertig installaties van Dutch Farmer Solutions bij middelgrote veehouderijen. Als twintig procent van de varkens- en melkveeboeren een installatie neemt, zetten we als Nederland veel grotere stappen.

Meer voordelen
Daar komt nog een extra voordeel voor het klimaat bij. Omdat de installatie wordt geplaatst bij de boeren zelf en de mest binnen hun bedrijven zelf wordt verwerkt, hoeft de mest nooit meer te worden afgevoerd. Dat bespaart 400.000 vrachtwagenritten van de boerderijen naar de mestverwerkers per jaar. Dit bespaart kosten voor de boer en scheelt CO2- en stikstofuitstoot van vrachtauto’s..

De mestverwerking van Dutch Farmer Solutions zorgt dus voor minimaal negentig procent minder uitstoot van ammoniak. Op die manier wordt de lucht letterlijk geklaard en dat is beter voor het dierenwelzijn in de stal. Normaal gesproken zorgt de zware ammoniaklucht voor een relatief hoge biggensterfte. Die gaat nu omlaag. Daarnaast neemt de stankoverlast in de omgeving van de boerderij af, waardoor voorbijgangers, recreanten en omwonenden tevreden zullen zijn over betere lucht. Verder hoeven de luchtwassers minder hard te werken, waardoor het risico op stalbranden afneemt.

Van de mest die is verwerkt blijft slib en water over. Het slib kan worden gebruikt als compost, terwijl het water (nadat het biologisch is omgezet) gebruikt kan worden op de boerderij voor irrigatie of het schoonmaken van de stallen. Wat overblijft kan gewoon geloosd worden.

Het systeem van Dutch Farmer Solutions is uitvoerig getest op het platteland van de Spaanse provincie Aragon. De resultaten zijn verbluffend. Momenteel introduceren we ons product in Nederland, een land dat grote problemen ondervindt in het in balans brengen tussen de activiteiten van de vee- en varkenshouderijen enerzijds en het klimaat en milieu anderzijds. Dutch Farmer Solutions is er klaar voor om een revolutie te ontketenen in de Nederlandse landbouw en om een bijdrage te leveren aan het halen van de klimaatdoelstellingen.