Op onze proefboerderij in Tauste (een dorpje in de buurt van Zaragoza, Spanje) is een nieuwe installatie voor de verwerking van dierlijke mest gebouwd met verbluffende resultaten

Geen uitstoot van ammoniak, methaan, CO2: 96% minder uitstoot stikstof! Een nieuwe mestinstallatie, die de leefomgeving voor mens en dier op de boerderij sterk verbetert!

De mest en urine van de dieren worden binnen 24 uur verwijderd uit de stal, waarbij de dikke fractie (5%) direct wordt gescheiden van de dunne fractie (95%). In een vijftal aan elkaar gekoppelde bassins wordt de dunne fractie biologisch verwerkt met toevoeging van een speciale katalysator ("het geheim van de smid") met als eindresultaat… water! Dit water is geschikt voor irrigatie, stalschoonmaak of wordt geloosd op de riolering. De dikke fractie is grondstof voor kunstmest of wordt op het land uitgereden. Wij hebben een animatie gemaakt van dit proces van mestverwerking (zie video).

Bij onze proefinstallatie in Tauste zijn door gerenommeerde onderzoeksinstituten, de Spaanse overheid en de Universiteit van Madrid onderzoeken uitgevoerd naar de schadelijke uitstoot met genoemde verbluffende resultaten.  Een Nederlandse expert heeft in december 2019 aanvullende metingen verricht, die deze uitslagen bevestigen. Met TNO is nu afgesproken, dat ook zij nader onderzoek gaan uitvoeren.

In het eerste half jaar van 2020 worden door DFS tenminste tien proefinstallaties in Nederland gebouwd voor rundveeboeren en varkenshouders, zowel op veen- als zandgrond, waarbij TNO de meetcampagne uitvoert. Want niet alleen de branche zelf, maar ook andere belanghebbenden, zoals gemeenten, provincies en belangenorganisaties tonen grote interesse. Het bouwvolume van een gemeente neemt  substantieel toe, als de uitstoot van schadelijke stoffen op boerderijen sterk vermindert, hetgeen wordt bevestigd door de wethouders van Alphen aan de Rijn, Van Velzen (CDA) en Van As (Nieuw Elan) tijdens hun bezoek aan de boerderij van Van Dorp (zie video).  Als de overheid serieus de schadelijke uitstoot van het boerenbedrijf wil verminderen, zal zij deze wijze van mestverwerking voor elke boer mede mogelijk willen maken.

Voor de Nederlandse markt hebben wij het bedrijf Dutch Farmer Solutions opgericht, dat op 16 december 2019 feestelijk is gepresenteerd in de Glazen Zaal in Den Haag (zie video). Professor Delgado van de Universiteit van Madrid, Juan Lopez, onze collega in Tauste vertellen over de installatie (zie video), Jan van Dorp uit Alphen over zijn bezoek aan Tauste en Erwin de Groot, directeur van DFS licht zijn doelstellingen en zijn visie toe. Natuurlijk zijn de aanwezigen, zoals onder andere varkenshouder John Wijdeven uit Uden en Roel Bakker van de Rabobank Amstelveen en Vecht, ook gevraagd naar hun reactie op deze presentaties (zie video).

“De leefomgeving op de boerderij voor mens en dier sterk verbeteren en een positieve bijdrage leveren aan de verbetering van het milieu met als extra resultaat dat gemeenten weer bouwvergunningen kunnen afgeven”, dat is wat Dutch Farmer Solutions voor ogen heeft en… niet wachten tot overmorgen, maar gewoon nu, de handen uit de mouwen steken en samen aan het werk gaan.