Erwin de Groot

Eindelijk klaar

Vanaf 17 december 2019 ben ik bezig met de tweede versie van ons ondernemersplan. Afgelopen woensdag heb ik gesproken met een van de partners van Hoek en Blok, ons accountantskantoor in Sliedrecht. In dit gesprek werd duidelijk dat het nieuwe ondernemersplan van DFS de toets der kritiek kan doorstaan. De basis van de organisatie van het bedrijf is gelegd, een stevige fundering waar we op verder kunnen bouwen.

Het is onze visie in het eerste half jaar van 2020 in Nederland drie proefinstallaties te bouwen voor twee varkenshouderijen als ook een rundveeboerderij en daarnaast hebben we de ambitie de grondslag te leggen voor nog eens 100 installaties. Ambitieus? Ja zeker, maar wat kunt u anders van ons verwachten? Met de bouw van de installaties richten wij ons op dit moment op twee fronten. Ten eerste heeft DFS met een rundveeboer uit Alphen aan de Rijn, een intentieovereenkomst voor de bouw van een installatie getekend. Daarnaast gaat er een enthousiaste groep van vijf boeren op bezoek bij de proefinstallatie in Tauste, Spanje, om het proces met eigen ogen te aanschouwen. De proefinstallatie in Tauste is sinds midden 2017 volledig operationeel.

Het resultaat?

  • 95 % vermindering van uitstoot CO2
  • 90 % vermindering van uitstoot ammoniak
  • Ruim 90 % vermindering van stikstof

En wat betekent dat financieel voor de boer? Structureel lagere kosten! Wat is het toch leuk om een nieuw bedrijf uit de grond te stampen. Vol energie en met de blik op de toekomst klinkt het motto: doorgaan met opbouwen!

Research

1e deel onderzoek met TNO afgerond

In december 2019 heeft DFS TNO gevraagd de analyse resultaten van de proefinstallatie in Tauste te beoordelen en aanbevelingen te doen voor nader onderzoek. Op basis van deze aanbevelingen zijn we nu in de voorbereidende fase van de tweede serie testmetingen in Tauste. TNO zal in Spanje de afname in de emissie van schadelijke stoffen op een objectieve en wetenschappelijke manier vaststellen. Deze resultaten geven een nog beter inzicht in de positieve bijdrage die DFS gaat leveren aan een circulaire en economisch rendabele veehouderij in Nederland.

Installatie

Bouwtekeningen gereed!

De algemene bouwtekening van de nieuwe mestverwerkingsinstallatie is voltooid. Hein Stam, commercieel directeur van DFS, begeleidt de bouwactiviteiten van DFS benadrukt echter dat iedere installatie maatwerk is. ‘Uiteraard wordt er voor elke boerderij een aparte bouwtekening gemaakt. Geen boerderij is hetzelfde. Zandgrond, veengrond, het aantal dieren en het type mestopslag; allemaal variabelen die wij meenemen om zo’n goed mogelijk plan op te stellen voor een maximaal rendement.

De blauwdruk ligt er; nu zijn wij klaar om maatwerk te leveren! De benodigde oppervlakte om een installatie te bouwen voor 16,5 kubieke meter dunne fractie per dag op een varkens zeugenbedrijf is ongeveer 250 vierkante meter voor een mestvarkenshouderij of voor een rundveebedrijf is dit 300 vierkant meter. In Sommige gevallen is het mogelijk de bestaande mestopslag te gebruiken als technische bassin, de benodigde oppervlakte wordt dan aanzienlijk kleiner.

Verkoop

Reactie van een varkenshouder uit Limburg

Een dag nadat de website van DFS in de lucht ging kreeg Oscar van Leeuwen, lid van het managementteam en verantwoordelijk voor marketing en communicatie, een mail van een nieuwsgierige varkenshouder uit Limburg: ‘Die installatie is precies wat ik nodig heb.’ Enkele dagen later bezochten Hein Stam en Erwin de Groot, respectievelijk commercieel directeur en algemeen directeur van DFS, de boer en legden hem de werking en de voordelen van de installatie uit.

De varkenshouder reageerde enthousiast maar wilde het graag eerst met eigen ogen zien. Begin maart zal hij een bezoek brengen aan de proefinstallatie in Spanje. In de tussentijd leggen wij ons toe op de bouwtekeningen op maat, wordt er een begroting opgesteld en ploegen we ons door het papierwerk heen.

Gemeente

Alle neuzen in de zelfde richting

De eerste berekeningen van onze onderzoekers laten zien dat het plaatsen van één mestverwerkingsinstallatie op een boerderij voor een vermindering van stikstofuitstoot zorgt, die ruimte maakt voor de bouw van 35 huizen, per jaar! Moet u nagaan wat dat betekent voor de bouw als het gros van de boerderijen in Nederland overgaat op deze innovatieve manier van mestverwerking. Met dit wapenfeit zijn Hein Stam en Erwin de Groot, respectievelijk commercieel en algemeen directeur van DFS, en rundveeboer Jan van Dorp (180 koeien) het gesprek aan gegaan met beide wethouders van de gemeente Alpen.

Het eerste gesprek is uitermate positief verlopen en nieuwe gesprekken zullen volgen. Goed nieuws, want gemeentes moeten een belangrijke rol gaan spelen in de mestverwerking van de toekomst. Welke vergunningen zijn er precies nodig voor het bouwen van een installatie? Hoe kan de gemeente helpen in dit proces? Hoe lang duurt het besluitvormingstraject? Kan dit sneller?

De belangrijkste uitkomst van dit gesprek op gemeenteniveau is dat het ons duidelijk is geworden dat de wil er bij alle partijen is om op de kortst mogelijke termijn de ‘papierwinkel’ op orde te willen krijgen, opdat we zo snel mogelijk met de bouw kunnen beginnen om zowel de stikstofuitstoot als de structurele kosten van de boer naar beneden te brengen. Lukt dit in Maart? April? De betrokkenen kunnen niet wachten, maar eerst een gedegen tekening, begroting en overleggen op welke wijze de gemeente kan helpen!

Provincie

Welke subsidieregelingen zijn er? Een beetje veel…

De afgelopen weken hebben verschillende relaties van Dutch Farmer Solutions contact gezocht met mensen van de provincie Zuid-Holland. Zij informeerden de gedeputeerden Jeanette Baljeu, Floor Vermeulen en Adri Bom Lemstra en verschillende beleidsambtenaren over de activiteiten van DFS. Daarnaast vroeg DFS een onafhankelijk adviseur op subsidiegebied een overzicht op te stellen dat de mogelijkheden weergeeft voor de boer om financiële ondersteuning te krijgen van de provincie bij de bouw van een nieuwe mestverwerkingsinstallatie.

Naast Zuid-Holland bereidt DFS soortgelijke activiteiten voor in de provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en Friesland. Wat blijkt? Er bestaan talloze regelingen op dit gebied, bijvoorbeeld de Regeling Stimulering Mestverwerking. De komende tijd zal DFS zich over deze en andere regelingen buigen om vast te stellen of en welke mogelijkheden er zijn om de boer te helpen een installatie te plaatsen.

Het Rijk

Beter leefklimaat mens en dier

Vanzelfsprekend is het van belang dat de leden van de Tweede Kamer op de hoogte worden gesteld van het initiatief van DFS. Onder andere Carla Dik (ChristenUnie), William Moorlag (PvdA) en Jaco Ploeg (CDA) hebben de eerste nieuwsbrief van DFS ontvangen en zij reageerden met ‘woorden van bemoediging’, aldus Pam Evenhuis, woordvoerder en adviseur van DFS. ‘Zij worden pas echt enthousiast wanneer de eerste schop in de grond gaat en de rapportage van onafhankelijk onderzoeksbureau TNO is afgerond. En wij gaan onverminderd door.

Wij willen alle woordvoerders Landbouw van de Tweede Kamer bereiken en kijken uit naar hun reacties. De oplossing die Dutch Farmer Solutions de Nederlandse landbouw en veeteelt biedt kan serieuze zoden aan de dijk zetten om de uitstoot van schadelijke stoffen op de boerderijen drastisch te verminderen. Want daar is het allemaal om te doen: ‘een beter leefklimaat voor mens en dier op en rond de boerderij.’