De Nederlandse samenleving staat voor grote uitdagingen met betrekking tot het milieu en de klimaatopwarming.

Een goede balans tussen wonen en werken enerzijds en duurzaamheid anderzijds is moeilijk te bereiken. Veel klimaatmaatregelen hebben een enorme impact op het leven van miljoenen Nederlanders, zijn uiterst kostbaar en hebben nog steeds niet altijd voldoende effect.

Dutch Farmer Solutions wil met haar gepatenteerde aanpak een bijdrage leveren aan een aanzienlijk schoner milieu en zeer forse reductie van de uitstoot van schadelijke stoffen. Op die manier kan Nederland grote stappen maken in het halen van de klimaatdoelstellingen. Wij willen dit doen door het probleem bij de bron aan te pakken en daar waar de impact het grootst is: op de boerderij zelf.

Dutch Farmer Solutions is een Nederlandse innovatieve onderneming die actief is in de veeteelt. Ons bedrijf plaatst een gepatenteerd en schaalbaar mestverwerkingsinstallatie bij veehouders en varkensboeren, zodat de mest binnen het agrarische bedrijf zelf kan worden verwerkt. Dit is een unieke innovatie waar het klimaat, de boeren, de dieren en omwonenden van kunnen profiteren.

Hoe werkt het Depur-systeem

 • Stap 1: Voedingsadditieven zorgen voor minder ammoniak bij de spijsvertering (meer dan 20-27% stikstofreductie in murine), verbeterde gewichtstoename en voerconversie bij varkens, verminderde frequentie, ernst en duur van diarree bij varkens en verhoogd aantal geboren en gespeende biggen.
 • Stap 2: Dagelijkse afvoer van de drijfmest uit de varkensstal zorgt ervoor dat er veel minder kans op ammoniak (NH3) vorming is. Daarmee wordt ook het stalklimaat weer verder verbeterd.
 • Stap 3: Het scheiden van de drijfmest in een dikke en dunne fractie, waarbij zoveel mogelijk van de nutriënten in de dikke fractie bewaard blijven.
 • Stap 4: De dunne fractie wordt door de bacteriën afgebroken tot water. Het in de dunne fractie aanwezige ammoniak (NH3) wordt in twee stappen omgezet in stikstofgas(N2) (inert). Nitrificatie zet ammoniak (NH3) om in nitraat (NO3) en denitrificatie zet dit nitraat (NO3) om in stikstofgas.(N2)
 • Stap 5: Omgekeerde osmose is een waterzuiveringsproces waarbij een gedeeltelijk permeabel membraan wordt gebruikt om ionen, ongewenste moleculen en grotere deeltjes te verwijderen. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan de vereisten van de waterschappen en om schade aan bijvoorbeeld hogedrukpompen te voorkomen.


De output:

 1. De dikke fractie is rijk aan nutriënten (NO2) en kan gebruikt worden om het eigen land te bemesten of te verkopen in plaats van kunstmest.
 2. Stikstofgas (N2), de natuurlijke vorm van stikstof, vormt 78% van de lucht die wij inademen.
 3. Aan het eind van het proces resteert water, dat gebruikt kan worden voor stalschoonmaak of irrigatie van de akkers.


USP’s van het Depur-systeem

Integrale duurzame oplossing voor stikstof- en broeikasgasproblemen passend bij de principes van de circulaire economie

 • Meer dan 90% reductie in NH3 en CO2
 • Verbetering van de gezondheidstoestand van het vee
 • Vermindering van fijnstof en geur in de omgeving
 • Geen transport van vloeibare mest nodig.
 • Tot 30% kostenbesparing voor de boer mogelijk.
 • Geen reductie van veestapel nodig.
 • Water kan worden geloosd op oppervlaktewater of worden hergebruikt voor irrigatie.