De Nederlandse samenleving staat voor grote uitdagingen met betrekking tot het milieu en de klimaatopwarming.

Een goede balans tussen wonen en werken enerzijds en duurzaamheid anderzijds is moeilijk te bereiken. Veel klimaatmaatregelen hebben een enorme impact op het leven van miljoenen Nederlanders, zijn uiterst kostbaar en hebben nog steeds niet altijd voldoende effect.

Dutch Farmer Solutions wil met haar gepatenteerde aanpak een bijdrage leveren aan een aanzienlijk schoner milieu en zeer forse reductie van de uitstoot van schadelijke stoffen. Op die manier kan Nederland grote stappen maken in het halen van de klimaatdoelstellingen. Wij willen dit doen door het probleem bij de bron aan te pakken en daar waar de impact het grootst is: op de boerderij zelf. .

Dutch Farmer Solutions is een Nederlandse innovatieve start-up die actief is in de veeteelt. Ons bedrijf plaatst een gepatenteerde mestverwerkingsinstallatie bij veehouders en varkensboeren, zodat de mest binnen het agrarische bedrijf zelf kan worden verwerkt. Dit is een unieke innovatie waar het klimaat, de boeren, de dieren en omwonenden van kunnen profiteren.  

Hoe werkt het?
De mest en urine van de dieren worden binnen 24 uur verwijderd uit de stal, waarbij de dikke fractie direct wordt gescheiden van de dunne fractie. In een vijftal aan elkaar gekoppelde bassins wordt de dunne fractie biologisch verwerkt met toevoeging van een speciale katalysator. Op die manier ontstaat er uiteindelijk water. Dat is geschikt voor irrigatie of stalschoonmaak. Het water dat overblijft, kan zonder problemen het riool in. De dikke fractie die overblijft wordt de grondstof voor kunstmest of kan op het land worden uitgereden.

Door de installatie van Dutch Farmer Solutions vermindert de uitstoot van schadelijke stoffen zoals ammoniak, stikstof en CO2 met meer dan negentig procent. De stankoverlast en uitstoot van fijnstof neemt in gelijke mate af. Mesttransporten zijn niet langer nodig en de kosten voor mestverwerking voor boeren daalt met gemiddeld dertig procent. Verder neemt de biggensterfte af, omdat ze niet langer in de zware ammoniaklucht hoeven te leven.