De installatie ziet er van boven gezien als volgt uit

Het concept bevat een technisch bassin, een vijftal bassins. Voordat de drijfmest ingevoerd wordt moet die gescheiden worden in een dikke fractie en dunne fractie. Dat gebeurt met behulp van een mestscheider. In het technische bassin wordt vervolgens de biologische katalysator toegevoegd, waarna de drijfmest door de installatie vloeit. De werking van de installatie in combinatie met de katalysator is een bewezen en gepatenteerd systeem van Dutch Farmer Solutions.

Het verwerkingsproces bestaat uit deze stappen:

  • Homogeniseren
  • Beluchten
  • Denitrificeren
  • Opnieuw beluchten
  • Decanteren.

Vanuit de installatie kan het water volgens de Nederlandse en Europese regelgeving geloosd mag worden op het oppervlaktewater.

Waarom werkt de mestinstallatie?

In Spanje is de test-installatie gebouwd bij een varkensboerderij ten noorden van de stad Zaragoza in de provincie Aragon. Dit landsdeel heeft een mediterraan klimaat dat sterk wordt beïnvloed door het gematigde landklimaat van Castilië. Hierdoor liggen de gemiddelde temperaturen net iets lager dan nabij de Spaanse kust. De kans op vorst of nachtvorst is in Aragon ook groter.

CO2-reductie
Door het Europese meetinstituut European Quality Assurance (EQA) is de reductie van de CO2-uitstoot gemeten.

  • Uitstoot zonder installatie : 325 t-CO2
  • Uitstoot met installatie : 12 t-CO2
  • Reductie van de uitstoot : 314 t-CO2 97 procent CO2-reductie

Deze uitkomsten zijn gevalideerd door EQA, een geautoriseerd bureau dat onder supervisie staat van het Spaanse overheidsdepartement Ministerio para la Transicion Ecologica.

Stikstofreductie
Om de stikstofreductie in de mest te bepalen is het bedrijf Eurofins ingeschakeld, dat de mediaangegevens heeft vastgelegd voor de mestsamenstelling. Deze bedraagt zeven kilo stikstof per ton aan mest. De door Eurofins uitgevoerde analyses van monsters uit het laatste bassin tonen aan dat er per ton mest nog slechts 0,46 kilo aanwezig is. Dit is een afname van 93 procent aan stikstof ten opzichte van de onbewerkte drijfmest, een significant verschil.

Ammoniak-reductie
De reductie van de uitstoot aan ammoniak (NH3) is meer dan 90 procent, zo blijkt uit de tekstfase in Spanje. Dit komt door de directe scheiding van de drijfmest, waardoor het aangaan van scheikundige verbindingen die leiden tot de vorming van ammoniak nooit plaatsvinden. Normaal gesproken is het aandeel aan ammoniak in de totale stikstofuitstoot groot. Vanwege, onder andere, het ontbreken van de ammoniak wordt de totale stikstofuitstoot drastisch verlaagd. De uiteindelijke samenstelling van het restproduct (water) maakt het loosbaar of bruikbaar voor stalreiniging of irrigatie op het land.

Vaste stof
De vaste stof die overblijft na de scheiding van de drijfmest wordt verwerkt tot (kunst-) meststof voor de land-, tuin- en akkerbouw. Zo wordt het totale proces gesloten zonder dat er negatieve restproducten zijn.

Water
Eurofins heeft aangetoond dat ook het gehalte aan Kali en fosfor in het restproduct is afgenomen. De kaliconcentraties in het restproduct en fosfor zijn dusdanig laag dat het water kan worden gebruikt voor de irrigatie van het land of voor de stalschoonmaak.